สวทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง พัฒนา และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศอย่างแพร่หลายจึงได้จัดงาน NSTDA Investors' Day ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และของหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้นักลงทุนและนักอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสเข้าถึงหรือเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อนำไปลงทุนหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ภายใต้กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

  • สถาบันการเงิน นักลงทุน Venture capitalists และ Angel fund
  • นักลงทุนจากภาคอุตสาหกรรม
  • ผู้ประกอบการธุรกิจ
  • ผู้ที่สนใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งาน NSTDA Investors’ Day ถือว่าเป็นกิจกรรมใหม่ของ Commercialization cycle ของ สวทช. ทั้งนี้บทบาทของศูนย์ลงทุนในการจัดงานนี้คือ การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. เป็นต้นแบบระดับอุตสาหกรรมเพื่อจัดแสดงในงาน การเชิญชวนนักลงทุนเป้าหมายในวงกว้างให้มาร่วมงาน รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจและการเงินเพื่อใช้ในการเจรจาธุรกิจ

การดำเนินงาน NSTDA Investors' Day ดำเนินการโดยศูนย์ลงทุน สวทช. ซึ่งมีหน้าที่ใช้กลไกการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง พัฒนา และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศอย่างแพร่หลาย จึงจัดให้มีงาน NSTDA Investors' Day ขึ้น โดยให้เป็นกิจกรรมประจำปีของ สวทช. เพื่อเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตเป็นสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้กลุ่มนักลงทุนเป้าหมายได้มีโอกาสเข้าถึงหรือเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าว รวมทั้งให้ความเห็นต่อการนำผลงานวิจัยที่จัดแสดงไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

งาน NSTDA Investors' Day 2010

งาน NSTDA Investors' Day 2010 จัดขึ้นภายใต้ Theme “ธุรกิจเทคโนโลยี ของดีสำหรับนักลงทุน” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเวทีหรือช่องทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งที่เชื่อมโยงวงการอุตสาหกรรม การลงทุนและการเงิน เข้ากับวงการวิทยาศาสตร์ อันจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีที่สร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจน โดยเป็นช่องทางของนักลงทุนในการเข้าถึงผลงานที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการลงทุนจาก สวทช. กระทรวงวิทย์ รวมทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยของ สวทช. ได้นำเสนอผลงานที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุนต่อนักลงทุน เป็นเวทีให้นักวิจัยได้แสดงความสามารถในการนำเสนอผลงานต่อนักธุรกิจ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนทราบถึงความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการทำวิจัยและพัฒนาผลงานอื่นๆ ต่อไป

งาน NSTDA Investors' Day 2010 จัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2553 โดยมีรายละเอียดดังเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/nstdainvestorsday2010/

งาน NSTDA Investors' Day 2011

งาน NSTDA Investors’ Day 20111 จัดขึ้นภายใต้ Theme เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานหรือ Green Technology โดยการจัดงานดังกล่าว มีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม” และมีการเชิญหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาร่วมแสดงผลงานด้วย เพื่อให้งาน NSTDA Investors’ Day เป็นเสมือน platform ของหน่วยงานในกระทรวงวิทย์ฯ ที่ใช้สำหรับ นำเสนอผลงานวิจัยและเป็นเวทีให้แก่นักวิจัยในการนำเสนอผลงานต่อนักลงทุน โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่อนักลงทุน นักอุตสาหกรรม (Investment Pitching Session) รวมทั้งเปิดให้มีการเจรจาธุรกิจสำหรับนักลงทุนที่สนใจ (One on One Matching) เพื่อให้เกิดการลงทุนจริงในเชิงพาณิชย์อีกด้วย นอกจากนี้งานดังกล่าวยังประกอบด้วย ส่วน ของการจัดสัมมนาวิชาการ ส่วนแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีต่าง ๆ จากทั้ง 4 ศูนย์แห่งชาติของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ

งาน NSTDA Investors' Day 2010 จัดขึ้นในวันที่  22 กันยายน 2554 โดยมีรายละเอียดดังเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/investorsday/2011/

งาน NSTDA Investors' Day 2012

งาน NSTDA Investors'Day 2012 ในปีนี้ เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด "นักวิจัยคิด นักธุรกิจลงทุน หมุนเศรษฐกิจไทย สู่ AEC" โดยสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพและตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการจัดงานพร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมแสดงผลงานด้วย โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยการแสดงนิทรรศการของผลงานวิจัยและเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานในลักษณะ investment pitching การบรรยายและการเสวนาวิชาการ การบริการสนับสนุนภาคเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ ของ สวทช. และเปิดให้มีการเจรจาธุรกิจ

งาน NSTDA Investors' Day 2012 จัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2555 โดยมีรายละเอียดดังเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/investorsday/2012/index.php

งาน NSTDA Investors' Day 2013

NSTDA Investors'Day 2013 ในปีนี้ เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด "เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยธุรกิจเทคโนโลยี" โดย สวทช. พร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเครือข่ายมาจัดแสดงผลงานร่วมกัน โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยการแสดงนิทรรศการของผลงานวิจัยและเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานในลักษณะ investment pitching การบรรยายและการเสวนาวิชาการ การบริการสนับสนุนภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ ของ สวทช. และเปิดให้มีการเจรจาธุรกิจ

งาน NSTDA Investors' Day 2013 จัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2556 โดยมีรายละเอียดดังเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/investorsday/2013/schedule.php

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน NSTDA Investors' Day

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป