พลาสมิดเป็นดีเอ็นเอชนิดหนึ่งที่อยู่นอกโครโมโซมของแบคทีเรียหลายชนิด มีรูปร่างเป็นวงแหวนเกลียวคู่ ส่วนใหญ่มีชิ้นดีเอ็นเอที่ทำให้แบคทีเรียดื้อต่อยาปฏิชีวนะ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้พลาสมิดจึงถูกนำมาใช้เป็นดีเอ็นเอพาหะในงานด้านพันธุวิศวกรรม คุณสมบัติการดื้อยาของดีเอ็นเอพาหะจะทำให้บอกได้ว่าแบคทีเรียผู้รับใดมีชิ้นดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการอยู่จึงเลือกเฉพาะแบคทีเรียนั้นมาเลี้ยงเพื่อให้จำนวนชิ้นดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการเพิ่มขึ้น ดังนั้นขั้นตอนการแยกพลาสมิดออกจากแบคทีเรียจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญและถูกพัฒนาให้ทำได้ง่าย

หลักการแยกพลาสมิดออกจากแบคทีเรีย เริ่มจากต้องทำให้เซลล์แตกโดยใช้สารละลายด่างและ SDS ซึ่งมีผลให้โครโมโซมเสียสภาพไปด้วย เมื่อปรับให้สารละลายเป็นกลางโดยใช้กรดโครโมโซมจะตกตะกอน อาร์เอ็นเอและโปรตีนจะจับกับ SDS ตกตะกอนไปด้วย หลังจากนั้นแยกพลาสมิดออกมาโดยตกตะกอนด้วยเอธิลแอลกอฮอล์

เนื่องจากพลาสมิดนิยมนำมาใช้เป็นดีเอ็นเอพาหะในงานพันธุวิศวกรรม จึงมีการสร้างพลาสมิดขึ้นมามากมายในทางการค้า ซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน สามารถเลือกนำมาใช้ให้เหมาะสม

ที่มา: สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. "เวกเตอร์" ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 77-105. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป