กระดาษที่เราๆ ใช้กันในทุกวันนี้ มาจากการทำลายป่าไม้ และต้องใช้พลังงานมหาศาลในการย่อยและบดเนื้อไม้ทั้งความร้อนในการต้ม รวมถึงสารเคมี และอื่นๆ อีกมากมาย ในกระบวนการผลิต เช่น การฟอกสีด้วยคลอรีน หรือการใช้สารเคมีต่างๆ เพื่อให้เนื้อกระดาษมีสีนวลตา ผ่านขั้นตอนการรีด การอบ การม้วน การตัด อื่นๆ อีกมาก ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะต่อโลกทั้งทางอากาศและน้ำ สร้างก๊าซต่างๆ ที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เพื่อลดปัญหาดังกล่าวจึงเกิด อีโคไฟเบอร์ (EcoFiber) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเกิดขึ้นจากการใช้เศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาหมุนเวียนใหม่ (Recycled fiber) ผสมกับเศษวัสดุการเกษตรเหลือใช้ เช่น กากอ้อยจากอุตสาหกรรมน้ำตาล ฟางข้าว หรือมันสำปะหลัง ที่นำมาผ่านกระบวนการทำความสะอาด ต่อด้วยกระบวนการผลิต จนได้เยื่อที่เรียกว่า Agro Waste Fiber เมื่อนำเยื่อทั้งสองชนิดมาผสมเข้าด้วยกัน และต่อด้วยการนำไปผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ก็จะออกมาเป็นอีโคไฟเบอร์ (EcoFiber) กระดาษที่สะอาดและมีคุณภาพ เพื่อใช้ในการผลิตสื่อต่างๆ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีคุณภาพดีขึ้น นับเป็นการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกรูปแบบหนึ่ง


ที่มา : "หยุดโลกร้อนด้วยเยื่อ...ใยเพื่อโลกของเรา EcoFiber เยื่อ...ใยเพื่อสิ่งแวดล้อม" สารคดี. 24, 288 (ก.พ. 2552) : 26-27.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป