หลายคนเมื่อพูดถึงเสี้ยนนม อาจสงสัยว่าเป็นชื่อของอะไร แท้จริงเป็นชื่อของแมลงที่มีขนาดเล็กและมีจุดเด่นไม่เหมือนแมลงชนิดอื่น

แมลงชนิดนี้มีขนาดเล็ก ลำตัวยาวประมาณ 0.5-2.6 มิลลิเมตร ส่วนใหญ่พบมากในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์หรือมีอินทรียวัตถุสูง ไม่ค่อยพบในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ อาศัยอยู่ในท่อนไม้ผุหรือใต้เศษซากใบไม้ มีตะไคร่น้ำ เศษอินทรียวัตถุ รวมถึงเห็ดราบางชนิดเป็นอาหาร มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนแมลงชนิดอื่นคือเมื่อมีการลอกคราบในแต่ละครั้งจะมีปล้องท้องเพิ่มขึ้น 1 ปล้อง ทำให้เมื่อโตเต็มวัยจะมีปล้องท้องเป็นจำนวน 12 ปล้อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมจะได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว ทำให้น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการบ่งชี้คุณภาพของสิ่งแวดล้อม

ที่มา : ณัฐดนัย ลิขิตตระการ และ จิราพร ตยุติวุฒิกุล. "เสี้ยนนม... แมลงจิ๋วชนิดใหม่ของโลก" BRT Magazine. ฉบับที่ 28 (เม.ย.-ก.ย. 2553) : 26.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป