ศาสตราจารย์ยอสซี โลยา มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยริวกิว ประเทศญี่ปุ่น ค้นพบพฤติกรรมการปรับตัวของปะการังต่อสภาพแวดล้อมในทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแนวปะการังเป็นแหล่งรักษาสมดุลระบบนิเวศในท้องทะเล ที่อ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม

จากการศึกษาพบว่าปะการังดอกเห็ดเพศเมียสกุล Fungia repanda และ Ctenactis echinata บางส่วนในกลุ่มตัวอย่างได้เปลี่ยนสภาพเป็นเพศผู้เมื่ออุณหภูมิในน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการดำรงสถานะเป็นเพศผู้สามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับเพศเมีย อีกหนึ่งสัญญาณของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่กำลังวิกฤต


ที่มา : เกศินี จิรวณิชชากร. "ปะการังดอกเห็ด" สารคดี. 25, 291 (พ.ค. 2552) : 25.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป