สาหร่ายผมนาง (Gracilaria spp.) มีชื่อเรียกตามลักษณะของสาหร่ายที่เหมือนเส้นผมของผู้หญิง มีอีกชื่อในภาษาท้องถิ่นว่า สาย เป็นสาหร่ายสีแดงที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะบริเวณเกาะยอ จังหวัดสงขลา ถึงอย่างไรก็ตามในปี 2553 มีรายงานสาหร่ายผมนางมีจำนวนประชากรลดลงอย่างมาก จำนวนประชากรที่ลดลงมีสาเหตุมาจากการพัฒนาพื้นที่โดยรอบและในบริเวณทะเลสาบสงขลา ดังนั้นจึงทำการศึกษาวิเคราะห์หาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางในบริเวณทะเลสาบสงขลา ผลปรากฏว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมมี 2 ช่วง คือช่วงที่หนึ่งกลางเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนและช่วงที่สองกลางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางในบ่อเพาะเลี้ยงก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ทำให้ผลิตสาหร่ายนอกช่วงฤดูกาลและได้ผลผลิตป้อนสู่ตลาดทั้งปี เช่นการใช้บ่อกุ้งร้างในการเพาะเลี้ยงเป็นการใช้พื้นที่ทิ้งร้างให้เกิดประโยชน์อีกทาง

ที่มา ; เฉลิมพล บุญสม. ""สาย" สาหร่ายเศรษฐกิจที่เกาะยอ" BRT Magazine. ฉบับที่ 28 (เม.ย.-ก.ย. 2553) : 29.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป