จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ทำให้มีผู้ที่ต้องย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย หรือ ผู้ลี้ภัยจากสภาพภูมิอากาศ (Climate refugee) เช่น ภัยแล้ง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล น้ำท่วม พายุ ซึ่งคำศัพท์ Climate refugee นี้เริ่มถูกใช้ในช่วง ปี ค.ศ. 1980 ซึ่งบางครั้งอาจใช้คำว่า Environmental refugee หรือ Environmental migrant

โดยผู้ลี้ภัยจากสภาพภูมิอากาศกลุ่มแรกๆ คือ ประชากรบนเกาะโบลา ในประเทศบังกลาเทศ ที่มีจำนวนมากกว่า 500,000 คน ที่ต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน สาเหตุจากน้ำท่วมจนพื้นที่เกาะหายไปถึงครึ้งหนึ่ง ในปี ค.ศ. 2005

ทั้งนี้รายงานภัยพิบัติโลกของสภากาชาดสากลประจำปี 2001 ได้รายงานว่า มีจำนวนผู้ลี้ภัยด้วยเหตุผลจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมากกว่าจำนวนผู้ลี้ภัยจากสงคราม ราว 25 ล้านคน ต่อมาในปี 2007 รายงานฉบับที่ 4 ของ IPCC ระบุว่า ภ่ายในปี 2050 อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้น 2-5 องศาเซลเซียส และจะทำให้มีผู้ลี้ภัยจากสภาพภูมิอากาศ 150 ล้านคน

ที่มา : เกศินี จิรวณิชชากร. "Climate Refugee" สารคดี. 25, 291 (พ.ค. 2552) : 27.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป