จากเผยแพร่ในวารสาร Nature Communications คณะนักวิจัยนำโดย Miguel Godinho Ferreira จาก the Instituto Gulbenkian de Ciencia ค้นพบการจัดเรียงตัวของโครโมโซม (chromosomal rearrangement) มีผลต่อวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตอย่างไร

โดยทำการศึกษายีสต์ Schizosaccharomyces pombe และคณะนักวิจัยพบว่าการจัดเรียงตัวของโครโมโซมเกิดขึ้นในประชากรยีสต์โดยธรรมชาติ และเพื่อทดสอบผลของการจัดเรียงตัวของโครโมโซมนี้ต่อความสามารถในการเจริญเติบโตของยีสต์ คณะนักวิจัยได้เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนของโครโมโซมของยีสต์ โดยไม่มีผลต่อการแสดงออกของยีนใดเลย ทำให้ยีสต์ที่ได้ทั้งหมดมีรายละเอียดทางพันธุกรรมเหมือนกัน ผลปรากฏว่ายีสต์มีความสามารถในการเจริญเติบโตต่างกัน แสดงว่าบางการจัดเรียงตัวเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต และเมื่อสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตเปลี่ยน การจัดเรียงตัวของโครโมโซมที่เคยไม่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตกลับกลายเป็นประโยชน์ ทำให้ยีสต์นั้นเจริญเติบโตได้ดี จากผลการทดลองเหล่านี้ทำให้คณะนักวิจัยเสนอแนะว่าธรรมชาติเปลี่ยนโครงสร้างของโครโมโซมตามสภาพแวดล้อมต่างๆ

นอกจากนี้คณะนักวิจัยยังพบว่าการกระตุ้นและการแสดงออกของยีนจะต่างกันในยีสต์และนี้น่าจะเป็นผลจากการจัดเรียงตัวใหม่ของโครโมโซม

ที่มา : Instituto Gulbenkian de Ciencia (2013, August 23). Architecture of chromosomes: A key for success or failure. ScienceDaily. Retrieved September 3, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/08/130823091345.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป