“คาร์บอนฟุตฟริ้นท์” หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยแสดงข้อมูลไว้บนฉลากคาร์บอน (Carbon Labeling) เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ CFP 

ภาคธุรกิจ

  • สามารถประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาตลอดวัฏชีวิตของผลิตภัณฑ์
  • สามารถจำแนกสาเหตุของการปลอ่ ยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญและหาแนวทางเพื่อลดขนาดของ CF

ภาคผู้บริโภค

  • เป็นข้้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์

ภาครัฐ

  • ใช้เป็นกลไกการตลาดในการขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่การผลิต

กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)

เป็นกลไกที่กำหนดขึ้นภายใต้พิธีสารเกียวโต เพื่อช่วยให้ประเทศอุตสาหกรรมที่มีพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกสามารถบรรลุพันธกรณีได้ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกำลังพัฒนา

Carbon Footprint และกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) โดย คุณภคมน สุภาพพันธ์ และคุณสุมน สุเมธเชิงปรัชญา นักวิชาการอาวุโส สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

{pdf=http://www.nstdaacademy.com/openhouse2011/download/grandballroom/CFP_%2027Jan11.pdf|700|800}

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป