รู้จักภาวะก๊าซเรือนกระจก สาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาภาวะโลกร้อนและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ก๊าซเรือนกระจก มีคุณสมบัติช่วยดูดกลืนพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพื่อไม่ให้โลกรับรังสีความร้อนในปริมาณที่มากเกินไป ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วย ก๊าซโอนโซน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน เป็นต้น เปรียบเสมือนหลังคาโลก

แต่เมื่อชั้นบรรยากาศของโลกมีก๊าซเรือนกระจกที่เป็นก๊าซเสียมากเกิน รวมตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศโลก มีผลให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องมาโลกสะท้อนกลับไปได้ไม่หมด ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น

ตัวอย่างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
1.การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการใช้ยานพาหนะ นำไปสู่การเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
2.การฝังกลบขยะ การย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิตของแบคทีเรีย ทำให้เกิดก๊าซมีเทน
3.การรั่วซึมของก๊าซฟลูออโรคาร์บอนจากอุตสาหกรรมการทำความเย็น
4.การเผาทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดสารตะกั่ว แคดเมี่ยม ปรอท

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
1.การเกิดปรากฏการณ์แอลนีโญ่ (El Nino) ปรากฏการณ์ที่กระแสน้ำในมหาสมุทรไหลย้อนกลับจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ทำให้สิ่งมีชีวิตปรับตัวไม่ได้ ต้องอพยพหรือตาย ส่งผลต่อการเป็นแหล่งอาหารของประชากร ฝนตกหนักแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก

2.การเกิดปรากฏการณ์ลานีญ่า (Laniya) ปรากฏการณ์ที่ลมสินค้นตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาน้ำทะเลที่อุ่นจากแปซิฟิกตะวันออกมายังแถบแปซิฟิกเขตร้อนตะวันตก ทำให้อุณหภูมิและระดับน้ำทะเลด้านฝั่งตะวันตกสูงกว่าตะวันออก

จากทั้ง 2 ปรากฏการณ์ทำให้ปริมาณน้ำฝนเปลี่ยนแปลง เกิดโรคระบาด พืชผลทางการเกษตรเสียหาย

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก นำไปสู่การลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) ปี พ.ศ. 2535 ที่กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ขณะนี้มีประเทศอุตสาหกรรม 155 ประเทศร่วมลงนาม

ประเทศไทยได้ลงนามในสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2535 ซึ่งมีผลบังคับใช้ วันที่ 28 มี.ค. 2538 และได้มีการเพิ่มเติมพันธกรณีอนุสัญญาฯ ให้มีเป้าหมายในการดำเนินการและพันธะผูกพันทางกฎหมาย ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้น้อยกว่า 5.2% ภายใน 2551-2555 เป็นที่มาของสนธิสัญญาเกียวโต (Kyoto Protocol) ของประเทศอุตสาหกรรม 186 ประเทศ ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มีผลบังคับใช้ วันที่ 16 ก.พ. 2548 และประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน วันที่ 28 ส.ค. 2545

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก คือ
1.การแก้ปัญหาขยะพลาสติก
2.การแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์
3.อนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.อนุรักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม
5.เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม
6.สร้างเทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม เช่น จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน สายด่วนสายตรงเพื่อสื่อสารผ่านทางสื่อมวลชน โครงการรณรงค์ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นฐาน


ที่มา : พัชรนันท์ กลั่นแก้ว. "ภาวะโลกร้อน" For quality. 14, 124 (ก.พ. 2551) : 69-75.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป