จากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อนได้ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติรุนแรงมากมายต่อประเทศไทย

1.พายหมุนเกิดบ่อยและถี่ขึ้น ตัวอย่าง พายุไต้ฝุ่นทุเรียน ที่ได้เคลื่อนตัวผ่านอ่าวไทยและขึ้นฝั่งบริเวณ จ.ชุมพร ในช่วงวันที่ 6-7 ธ.ค. 2549 โดยภาวะโลกร้อนนั้นได้ส่งผลให้เกิดพายุหมุนบ่อยขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ตัวอย่างข้อมูลการเกิดพายุหมุนในทะเลจีนใต้ที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

2.ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าอีก 100 ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มสูงขึ้น 1-6 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 0.3-1.1 เมตร สำหรับไทยเองบริเวณอ่าวไทยตอนบนและกรุงเทพฯ จะถูกน้ำท่วมลึกเข้ามาไม่น้อยกว่า 6-8 กม. ตัวอย่างโบสถ์วัดขุนสมุทราวาส จ.สมุทรปราการ ที่เคยอยู่ห่างจากชายฝั่ง 1 กม. แต่วันนี้โบสถ์บางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ

3.การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ตัวอย่าง จ.สมุทรปราการ ที่ถูกน้ำและคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลไปแล้วกว่า 11,104 ไร่ หรือหลักเขตกรุงเทพฯ ที่ 28 ที่เดิมเป็นเขตกั้นระหว่าง เขตบางขุนเทียน-อ่าวไทย ซึ่งถูกน้ำกัดเซาะจากเคยเป็นแผ่นดิน วันนี้จมอยู่ใต้ทะเลและอยู่ห่างจากชายฝั่งถึง 800 เมตร

4.น้ำท่วม ฝนแล้ง และไฟป่า จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่งผลเป็นวงจรไปยังปัญหาพืชผลการเกษตรตกต่ำ การละทิ้งถิ่นฐานเพื่อเข้ามาทำงานหากินในเมืองหลวง

5.โรคระบาด เมื่ออุณหภูมิของโลกอบอุ่นขึ้น ทำให้เกิดการแพร่ระะบาดของเชื้อโรคและแมลงที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆ เห็นได้จากสถิติตัวเลข ปี พ.ศ.2548 คนไทยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก 4 หมื่นกว่าคน

ที่มา : วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์. "น้ำท่วม โรคระบาด และการหายไปของชาวนา บทเรียนเมื่อโลกร้อนมาเยือนไทย" สารคดี. 23, 265 (มี.ค. 2550) : 154-179.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป