เรียนรู้ 10 วิธีช่วยลดภาวะโลกร้อน

1.ปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตที่ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซพิษอื่นๆ
2.ประหยัดการใช้พลังงานทุกชนิด
3.คิดก่อนซื้อ เพราะการผลิตและการขนส่งสินค้าแต่ละชิ้น จะต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น
4.เลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้บริการรถสาธารณะ เพื่อประหยัดน้ำมัน
5.ลดการกินทิ้งกินขว้าง เพราะเศษอาหารที่หมักหมม เป็นแหล่งก๊าซมีเทน
6.บริโภคสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ เพื่อประหยัดพลังงานในการขนส่งและนำเข้าสินค้า
7.พกขวดน้ำติดตัว แทนการใช้ขวดน้ำพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
8.ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
9.ประหยัดการใช้กระดาษ
10.สนับสนุนการซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตที่สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม

ที่มา : วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์. "โลกร้อน" สารคดี. 23, 265 (มี.ค. 2550) : 152-153.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป