เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2007 IPCC หรือ  Intergovernmental Panel on Climate Change คาดการณ์ว่าอุณหภูมิของโลก เพิ่มขึ้นเกิน 2.5 องศาเซลเซียส ทำให้สิ่งมีชีวิต 20-30% ทั่วโลกจะสูญพันธุ์

สิ่งมีชีวิตประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงกับปัญหาภาวะโลกร้อน คือ สัตว์จำพวกกับ ซึ่งจัดเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก หรือคือ สัตว์ที่มีกระดูกสัตว์หลังที่มีวิถีการดำรงชีวิตทั้งในน้ำและบนบก ด้วยความที่เป็นสัตว์เลือดเย็น และอาศัยในถิ่นที่เฉพาะเจาะจง จากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกแม้เพียงองศาเดียวย่อมมีผลต่อการดำรงชีวิตของกบ จึงเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกๆ ที่จะได้รับผลกระทบจากโลกร้อน

ภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทั้งผลจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิด "เชื้อราฆ่ากบ" ระบาดทั่วโลก จากกิจกรรมของมนุษย์ ส่งผลให้กบหลายชนิดสูญพันธุ์

ดังนั้นในปี ค.ศ.2008 องค์การสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquariums : WAZA) จึงกำหนดให้เป็น "ปีแห่งกบ" (Year of the frog) เพื่อเป็นการรณรงค์และสื่อสารให้คนทั่วโลกได้รับรู้ เข้าใจ และช่วยกันอนุรักษ์กบ

สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของกบ คือ น้ำและความชื้น เพราะผิวหนังที่หยาบและเต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอย จำเป็นต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงให้ชุ่มชื้นเสมอ แต่หากอุณหภูมิโลกสูงขึ้น ย่อมส่งผลถึงแหล่งน้ำ การขาดแคลนน้ำ และการดำรงชีวิตก็ต้องได้รับผลเช่นเดียวกัน เมื่อปริมาณกบลดลง ก็โยงไปถึงระบบนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน

ที่มา : วัชระ สงวนสมบัติ. "ปีแห่งกบ สัตว์โลกเลือดเย็น ในวันที่โลกร้อน" สารคดี. 24, 286 (ธ.ค. 2551) : 82-117.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป