สาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องหันกลับมาพิจารณาประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น คือ

1.ผลกระทบจากการผลิตสิ่งที่จะใช้
2.ผลกระทบจากการใช้งานผลิตภัณฑ์
3.ผลกระทบจากการกำจัดของเสียหลังการใช้งาน

รวมเรียกว่า "การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดชีวิตการใช้งานของสิ่งนั้น (Life Cycle Assessment : LCA)" โดยพิจารณาถึงพลังงานและวัสดุที่ใช้ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการผลิต

ตัวอย่าง รถยนต์ Mercedes-Benz C-Class ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองด้านสิ่งแวดล้อม ที่เลือกใช้วัสดุ 3 ประเภท ได้แก่ เหล็กกล้า เหล็กกล้าผสมอลูมิเนียม เหล็กกล้าผสมโพลิเมอร์

ในการพิจารณาผลกระทบจากการผลิตสิ่งที่ใช้ คือ พิจารณาพลังงาน มลภาวะในการผลิตวัสดุที่ใช้ผลิตรถยนต์ รวมถึงช่วงการใช้งานของรถ และพลังงานที่ใช้ตลอดชีวิตรถ โดยทั้งหมดควรคำนึงถึงความเหมาะสม ที่เปรียบเทียบตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุนั้นๆ ทั้งพลังงานที่ใช้ และมลภาวะที่เกิด

ต่อมาคือการออกแบบเพื่อการรองรับการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการตั้งข้อกำหนดในการออกแบบให้สามารถนำชิ้นส่วนต่างๆ กลับมาแยกชิ้นส่วน เพื่อนำมารีไซเคิลได้ง่าย การวางแผนเพื่อรีไซเคิลจึงเป็นปัจจัยสำคัญ

อีกจุดหนึ่ง คือ การเลือกวัสดุที่สามารถทดแทนได้หรือการเลือกวัสดุที่ได้ผ่านการรีไซเคิล แต่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าวัสดุเดิม และก่อให้เกิดมลภาวะต่ำกว่าการผลิตใหม่

การตัดสินใจทุกอย่างในแต่ละขั้นตอนจำเป็นต้องคำนึงถึงพลังงานที่ใช้และมลภาวะที่จะเกิดขึ้นเสมอ

ที่มา : "รถยนต์กับการเลือกวัสดุที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" Science in action. 4, 5 (2551) : 10-11.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป