จากเผยแพร่ในวารสาร Cell คณะนักวิจัยจาก The Scripps Research Institute (TSRI) ค้นพบโปรตีนของไวรัส Ebola โมเลกุลเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เพื่อควบคุมแต่ละขั้นตอนในวงจรชีวิต ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนายาใหม่ต่อต้านไวรัสชนิดนี้

ผลการศึกษาแสดงว่าโปรตีน VP40 ของไวรัส Ebola อยู่ในรูป dimer ไม่ใช่ monomer และโปรตีนนี้มีการจัดเรียงตัวของโครงสร้างเพื่อให้เส้นใย (filaments) สร้างเป็นเปลือก (shell) หรือ matrix เพื่อปล่อยไวรัสที่เกิดขึ้นใหม่ออกจากเซลล์ที่ติดเชื้อ นอกจากนี้ผลการศึกษาแสดงว่าโปรตีนนี้ยังมีการจัดเรียงตัวเองเป็นวงแหวน (rings) เพื่อจับกับ RNA และควบคุมส่วนประกอบต่างๆ ของไวรัส เพื่อให้เกิดการจำลองตัวมากขึ้นในเซลล์ที่ติดเชื้อ

ที่มา : Scripps Research Institute (2013, August 15). Scientists reveal how deadly ebola virus assembles. ScienceDaily. Retrieved August 27, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/08/130815133100.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป