จากที่เผยแพร่ในวารสาร Developmental Cell คณะนักวิจัยจาก University of Pennsylvania ได้อธิบายขั้นตอนที่สำคัญในขบวนการเคลื่อนที่ของเซลล์ (cell movement) โดยทดสอบโปรตีน
Exo70 ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างใหม่ของเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเคลื่อนที่ของเซลล์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

ในการศึกษาครั้งนี้คณะนักวิจัยต้องการทดสอบให้เข้าใจมากขึ้นว่าโปรตีน Exo70 ทำอะไรในเซลล์และโปรตีน Exo70 ทำได้อย่างไร โดยการใช้ electron microscopy คณะนักวิจัยพบเป็นครั้งแรกว่าโปรตีน Exo70 ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์เป็นท่อเล็กๆ ที่มีส่วนโค้งมาก นอกจากนี้โปรตีน Exo70 ยังทำให้เกิดการยื่นออก (protrusion) ของเยื่อหุ้มเซลล์ และคณะนักวิจัยยังพบโปรตีน Exo70 อยู่ในรูป oligomer โดยการใช้การจำลองทางคณิตศาสตร์ (mathematical model) คณะนักวิจัยค้นพบเหมือนกับที่ศึกษาโดยใช้ electron microscopy และเมื่อใช้ time-lapse microscopy คณะนักวิจัยค้นพบว่าโปรตีน Exo70 ทำให้เกิดการยื่นออกของเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งต่อมาเต็มไปด้วยโปรตีน actin

นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำให้โปรตีน Exo70 กลายพันธุ์ (mutated) ผลปรากฏว่าโปรตีน Exo70 ไม่สามารถเกิดเป็น oligomer ทำให้เซลล์ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เน้นความสำคัญของโปรตีน Exo70 ในการช่วยให้เซลล์เกิดการเคลื่อนที่โดยตรง

ที่มา : University of Pennsylvania (2013, August 12). Protein required for cell movement identified. ScienceDaily. Retrieved August 27, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/08/130812170333.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป