จากเผยแพร่ในนิตยสาร Plant Cell คณะนักวิจัยซึ่งมีทีมจาก Wageningen University เป็นแกนหลัก ทำการทดสอบประสิทธิภาพของขบวนการสังเคราะห์แสงเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีแสงแตกต่างกัน

คณะนักวิจัยค้นพบว่าพืชมีการปรับใบอย่างมีประสิทธิภาพตามสีของแสงซึ่งปรากฏเมื่อพืชเจริญเติบโต ทำให้พืชใช้แสงที่ปรากฏอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ยังค้นพบว่าการรวมตัวกันอย่างเฉพาะเจาะจงของแสงหลายสีทำให้ขบวนการสังเคราะห์แสงเกิดได้ดีขึ้นกว่าการรวมตัวกันของแสงแต่ละสีได้อย่างไร และคณะนักวิจัยยังค้นพบว่าเม็ดสี (pigment) ของใบไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับขบวนการสังเคราะห์แสง เพียงแต่แค่ทำหน้าที่ดูดกลืนแสง ซึ่งทำให้การพัฒนาพืชที่สามารถผลิตอาหารได้มากขึ้น ทำได้โดยลดจำนวนของเม็ดสีเหล่านี้

ที่มา : Wageningen University and Research Centre (2012, May 24). Plants could use light even more effectively for food production. ScienceDaily. Retrieved August 26, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2012/05/120524112344.htm  

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป