ยาส่วนใหญ่ออกฤทธิ์โดยจับกับโปรตีนหนึ่งชนิดหรือหลายชนิดและมีผลต่อการทำหน้าที่ของโปรตีนนั้นๆ ทำให้ในการพัฒนายาใหม่ประกอบด้วยการหาโปรตีนเป้าหมายและการออกแบบโมเลกุลยาที่สามารถมองหาและจับกับโปรตีนเป้าหมาย แต่ถึงอย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันยังขาดวิธีการที่สามารถวัดโดยตรงประสิทธิภาพของโมเลกุลยาในการหาที่ตั้งและจับกับโปรตีนเป้าหมาย

แต่เมื่อเร็วๆ นี้นักวิจัยจาก Karolinska Institutet ประเทศสวีเดน พัฒนาวิธีการที่มีชื่อว่า CETSA (Cellular Thermal Shift Assay) โดยมีแนวคิดที่ว่าโปรตีนเป้าหมายปกติจะคงที่ (stabilised) เมื่อโมเลกุลยาเข้ามาจับ โดยวิธีนี้ใช้ได้กับโปรตีนเป้าหมายหลายชนิดและช่วยในการวัดโดยตรงว่าโมเลกุลยาสามารถมองหาโปรตีนเป้าหมายในเซลล์และสัตว์ทดลองหรือไม่ ซึ่งนักวิจัยเชื่อว่า CETSA จะช่วยในการพัฒนาโมเลกุลยาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การรักษาประสบผลสำเร็จมากขึ้น

งานวิจัยดังกล่าวเผยแพร่ในวารสาร Science ปี 2013

ที่มา :  Karolinska Institutet (2013, July 5). Technological breakthrough paves the way for better drugs. ScienceDaily. Retrieved August 13, 2013, from http://www.sciencedaily.com­ /releases/2013/07/130705101541.htm

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป