หลายๆ ท่านคงไม่ปฏิเสธที่จะให้เว็บไซต์ที่ตนพัฒนาหรือหน่วยงานของเราติดอันดับต้นๆ ของผลลัพธ์สืบค้นจาก Search Engine เนื่องจากผู้สืบค้นมักจะเลือกดูผลลัพธ์จากการสืบค้นเพียง 30 รายการแรกๆ เท่านั้น (คิดว่าไม่น่าจะเกินกว่านี้) ดังนั้นหากเว็บไซต์ที่เราพัฒนาหรือดูแลไม่ปรากฏใน 30 รายการแรกคงจะไม่ใช่ผลดีแน่นอน

หลักการทำเว็บไซต์ให้ติดอันดับต้นๆ ของการสืบค้น มีหลักการเบื้องต้นดังนี้

 • ให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่เป็นข้อความมากกว่าภาพกราฟิก หรือสื่อมัลติมีเดีย ดังนั้นเว็บไซต์ที่ออกแบบด้วยกราฟิกทั้งหน้า หรือ Flash ทั้งหน้าย่อมจะถูกลดความสำคัญลงแน่นอนครับ อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ที่ออกแบบด้วยกราฟิกหรือ Flash ควรกำหนดข้อความกำกับ (Alternate Text) ด้วยทั้งนี้ Alternate Text ที่กำกับลงไปจะต้องมีความหมายชัดเจนด้วยนะครับ
 • กำหนดคำค้น (Keyword) ให้กับเอกสารเว็บ โดยคำค้นควรใช้วิธีพูดคุยกันหลายๆ คนและร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าเนื้อหาที่จะนำเสนอนี้ หากแต่ละคนต้องการสืบค้นจะใช้คำค้นว่าอะไร แทนที่จะคิดเพียงคนๆ เดียว และควรใช้คำที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และได้จากการคิดเห็นร่วมกัน เมื่อได้รายกาคำมาแล้วควรนำคำดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับประวัติการสืบค้นจาก Keyword Tracker เช่น http://freekeywords.wordtracker.com/ หรือ http://truehits.net หรือ http://www.digitalpoint.com/tools/keywords/ หรือ http://www.webmaster-gadgets.com/ytracker/ หรือ http://www.gorank.com/ หรือ http://freekeywords.wordtracker.com/gtrends/ ดังนั้นเว็บไซต์ที่ท่านพัฒนาควรติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์การเข้าถึงเว็บไซต์ เช่นTruehits หรือ Google Analytic
 • เลือกคำที่เหมาะสมระบุไว้ในรายการต่อไปนี้ให้เหมาะสม ไม่ควรใช้คำซ้ำหลายๆ ที่หรือมากเกินไป
  • URL หรือใช้ความสามารถ SEO ที่มาพร้อมกับ CMS ที่ท่านเลือกใช้งาน พร้อมระบุ Alias name แทนบทความ/หมวดหมู่เป็นภาษาอังกฤษที่เหมาะสม หรือถูกต้องการข้อกำหนดของ SEO 
  • Title Tag
  • Meta Tags (Keywords, Descriptions, etc.)
  • Headers (H1-H6) เลือกใช้คำสั่ง Heading แทนการเลือกคำแล้วกำหนดเป็นตัวหนา ตัวใหญ่
  • Body Text (Keywords should appear at least 5 times on home page and 2-3 times on inner pages.)
  • Text Links (A HREF)
  • Alt Tags
 • เผยแพร่หน้าเว็บที่ระบุคำค้นแล้วเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต จากนั้นตรวจสอบอีกครั้งด้วย Web Analyzer เช่น http://www.submitexpress.com/analyzer หรือ http://www.seocentro.com/tools/search-engines/metatag-analyzer.html  หรือ http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/  เพื่อปรับปรุงคำค้นให้เหมาะสมในแต่ละรายการ
 • ส่งรายการ URL ของหน้าเว็บที่ปรับปรุงแล้วไปลงทะเบียนกับ Search Engine เช่น http://www.google.com/addurl/
 • สร้าง Sitemap ให้กับเอกสาร เช่น http://www.xml-sitemaps.com/  หรือใช้เครื่องมือสร้างที่มาพร้อมกับ CMS
 • ติดตามผลการสืบค้นและปรับปรุงคำค้นอย่างสม่ำเสมอ
 • ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลนอย่างสม่ำเสมอ เช่น Blog, Twitter, Digg 
 • ติดตั้งความสามารถ OpenSearch ให้กับเว็บไซต์

หลักการที่แนะนำข้างต้นน่าจะเป็นแนวทางสำคัญที่ Web Master หรือเจ้าของเว็บควรให้ความสำคัญและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป