หอยหอมหรือ cyclophorid snails เป็นหอยทากบกชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงศ์ Cyclophoridae พบได้บนพื้นดินที่ชื้นตามแนวเทือกเขาหรือที่ราบสูงโดยเฉพาะที่ภูเขาหินปูนดังนั้นบางแห่งจึงเรียกหอยหอมว่า หอยภูเขา ส่วนชื่อหอยหอมมาจากกลิ่นหอมเฉพาะตัว หอยหอมมีเปลือกที่มีลวดลายสะดุดตาหนาและแข็ง ที่เป็นจุดเด่นตัวเต็มวัยมีขอบปากเปลือกที่หนาหรือบานออกคล้ายปากแตร หอยหอมมีหน้าที่หลักในการเป็นผู้ย่อยเศษซากใบไม้ให้มีขนาดเล็กลงซึ่งเพิ่มสารอินทรีย์ให้กับดิน นอกจากนี้หอยหอมยังเป็นอาหารเลิศรสของคนและสัตว์หลายชนิด เช่น นก หนู และลิง ปัจจุบันพบหอยหอมทั่วโลกมากกว่า 100 สปีชีส์ในไทยพบ 10 สปีชีส์

ที่มา : บังอร  กองอิ้ม. "หอยหอม หอยแห่งภูเขา" BRT Magazine. ฉบับที่ 26 (ธ.ค. 2551) : 16.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป