ปลาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีจำนวนมากที่สุดชนิดหนึ่งในแนวปะการัง โดยมีหน้าที่หลักเป็นผู้ควบคุมสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ในแนวปะการังให้อยู่ในภาวะสมดุล เช่น ปลากินพืช (herbivorous fishes) พวกปลานกแก้ว (Parrotfish) ปลาขี้ตังเบ็ด (Surgeonfish) ปลาสลิดหิน (Damselfish) มีบทบาทควบคุมประชากรสาหร่ายในแนวปะการังไม่ให้มีมากจนเกินไป ส่วนปลาที่มีอาหารเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก (carnivorous fishes) จะควบคุมประชากรสัตว์ขนาดเล็กไม่ให้มีมากเกินไป ปลาที่มีอาหารเป็นปลา (piscivorous fishes) จะมีหน้าที่ควบคุมประชากรปลาด้วยกันโดยจะเลือกกินปลาที่มีลักษณะอ่อนแอทำให้เหลือประชากรอยู่เฉพาะปลาที่แข็งแรงและสืบเผ่าพันธุ์ได้ นอกจากนี้ปลาในแนวปะการังยังเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์และด้วยสีสันที่สวยงามของมันจึงทำให้เกิดธุรกิจดำน้ำชมปลาหายากอีกด้วย

ที่มา : จิระพงศ์  จีวรงคกุล. "ปลาในแนวปะการัง ผู้สร้างสมดุลให้กับแนวปะการัง" BRT Newsletter. ฉบับที่ 19 (ส.ค. 2549) : 11-12.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป