เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการเล่าสู่กันฟัง ของทางสถานีวิทยุ 90.5 FM ช่วงเล่าอนาคต ออกอากาศเวลา 15.40-16.00 น. ถึงเรื่อง "พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผลงานวิจัยเอ็มเทค"

พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ คือ พลาสติกที่ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ เช่น แป้งข้าวโพด หรือ มันสำปะหลัง ต่างจากพลาสติกที่เราๆ ใช้กันอยู่ที่มีสารตั้งต้นจากปิโตรเคมี  ด้วยการผลิตที่เกิดขึ้นจากวัตถุดิบทางธรรมชาตินี้เอง ช่วยรับประกันถึงเรื่องการย่อยสลายด้วยธรรมชาติ ทำให้ไม่เกิดขยะที่ไม่พึงประสงค์ และการทำลายธรรมชาติจากกระบวนการผลิตและการทำลาย นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่ง รศ.ดร.วีระศักดิ์ ได้ย้ำว่า การเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญทั้งในแง่ของผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้มองถึงเรื่องการนำเข้าพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ในส่วนแนวทางการสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สิ่งสำคัญคือ การให้ความรู้แก่ภาคการผลิตและผู้บริโภค และการตามทันเทคโนโลยี ซึ่งทางเอ็มเทค ได้สั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาเป็นเวลานาน รวมถึงการบริการให้คำแนะนำและห้องทดสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งกำลังผลักดันเข้าสู่ระบบ ISO 17025 สำหรับประเทศไทยเราสามารถอาศัยความได้เปรียบเชิงทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่เป็นจุดแข็งในการแข่งขันกับต่างประเทศได้ เรามีทุกอย่าง กำลังการผลิตของไทยมาก ถ้าเราทำให้ดีเราจะเป็นแหล่ง supply ของโลกได้

ขณะที่ระยะเวลาการทดแทนของพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพนั้น รศ.ดร.วีระศักดิ์ กล่าวว่า ขึ้นกับกลไลทางการตลาด ในส่วนของเอ็มเทคได้ร่วมพัฒนากับภาคเอกชน โรงงาน เพื่อส่งเสริมการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ พร้อมทั้งมีสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย สิ่งสำคัญคือ การทำงานเป็นทีม การทำงานไปด้วยกันตั้งแต่ต้นระหว่างหน่วยวิจัย ภาคเอกชน และภาคประชาชน

สำหรับการต่อยอดงานวิจัย ปัจจุบันมีโรงงานที่ร่วมทำงานกับเอ็มเทค 5 โรงงาน โดยเป็นการขยายผลจากการวิจัยในห้องแล็บ สู่โรงงานอุตสาหกรรม ในรูปแบบการทำงานร่วมกันแบบคู่ขนาน ร่วมกันพัฒนา และปรับปรุงไปด้วยกัน  แสดงให้เห็นว่าการวิจัยในห้องแล็บ สามารถนำไปใช้ได้จริง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป