จากเผยแพร่ในวารสาร Chemical Research in Toxicology เพื่อต้องการลดการใช้สัตว์ทดลองในการทดสอบเครื่องสำอางที่ผลิตขึ้นใหม่และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อความเป็นพิษต่อผิวหนัง คณะนักวิจัยได้พัฒนาวิธีใหม่ในการทดสอบความเป็นต่อผิวหนังโดยไม่ใช้สัตว์ทดลอง

วิธีนี้ใช้เซลล์ผิวหนังของหนู (mouse) แทนการใช้สัตว์ทดลองในการทดสอบ โดยในการทดสอบถ้าเซลล์สัมผัสกับตัวก่อความเป็นพิษต่อผิวหนัง จะกระตุ้นยีนและทำให้เซลล์ปล่อยสารซึ่งใช้ติดต่อกับเซลล์ข้างเคียง ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทดสอบวิธีดังกล่าวกับสารประกอบ 18 ชนิด ผลปรากฏว่าวิธีใหม่แสดงความไวของ 92 เปอร์เซ็นต์ในการบอกว่าสารประกอบตัวไหนเป็นตัวก่อความเป็นพิษต่อผิวหนังได้อย่างถูกต้อง และยังมีความจำเพาะเจาะจงในการทดสอบถึง 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ไม่ให้ผลการทดสอบที่บอกว่าเป็นตัวก่อความเป็นพิษต่อผิวหนังที่ไม่จริง

ที่มา : American Chemical Society (2013, March 27). New test for skin sensitization without using animals. ScienceDaily. Retrieved September 28, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/03/130327133705.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป