ประเทศไทยได้รับคัดเลือกจาก สมาคมหอยนานาชาติ (Unitas Malacologica) ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม "2010 World Congress of Malacology"  เวทีของนักวิชาการด้านสังขวิทยาชั้นนำของโลก นับเป็นครั้งแรกของทวีปเอเชีย ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต นอกจากนี้ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้รับคัดเลือกเป็นประธานสมาคมหอยนานาชาติ

งานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของสมาคมหอยนานาชาติ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป