ราทะเลหรือ Marine Fungi พบได้บนซากใบ กิ่ง และรากไม้ผุๆ ในป่าชายเลน นอกจากนี้พบอยู่กับสาหร่ายทะเล หญ้าทะเลและเม็ดทรายตามชายหาด ส่วนใหญ่จะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยการสร้างสปอร์ที่เรียกว่า แอสโคสปอร์ (ascospore) มีส่วนน้อยที่จะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยสร้างโคนิเดีย (conidia) ราทะเลมีความสำคัญนอกจากจะเป็นผู้ย่อยสลายที่สำคัญในระบบนิเวศทางทะเลยังสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมากมายและยังสร้างสารตัวใหม่ๆ ที่อาจสามารถนำไปพัฒนาเป็นยาต้านจุลินทรีย์ได้อีกด้วย จาการสำรวจทะเลแถบชายฝั่งทั่วๆ ไปพบในประเทศไทยมีราทะเลทั้งสิ้นกว่า 160 ชนิด ปัจจุบันระบบนิเวศทางทะเลกำลังถูกทำลาย ถ้าเราไม่เร่งอนุรักษ์ระบบนิเวศ ราทะเลที่มีประโยชน์อาจสูญเสียไปด้วย

ที่มา : จริยา  สากยโรจน์. "ราทะเล ผู้ย่อยสลายในความเค็ม" BRT Newsletter. ฉบับที่ 19 (ส.ค. 2549) : 14.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป