คนส่วนใหญ่รู้ว่าพืชเจริญเติบโตได้ต้องการบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช หากอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งบางแห่งที่ไม่มีผู้ย่อยอินทรีย์สาร คอยทำหน้าที่หมุนเวียนสารประกอบไนโตรเจน ทำให้บริเวณดังกล่าวขาดธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช พืชบางชนิดจึงตาย แต่มีพืชบางกลุ่มที่สามารถเจริญเติบโตได้

ส่วนใหญ่พืชที่อยู่รอดได้ในพื้นที่ที่ขาดธาตุไนโตรเจนหรือพื้นที่ที่แห้งแล้ง จะปรับลักษณะของใบให้เป็นอวัยวะดักจับแมลง และจะปล่อยน้ำย่อยออกมาย่อยสารอาหารที่เป็นสารประกอบไนโตรเจน เพื่อทดแทนธาตุอาหารในดิน ซึ่งรู้จักพืชกลุ่มนี้ในชื่อว่า พืชกินแมลง

ที่มา : ทวีศักดิ์ บุญเกิด และ รสริน พลวัฒน์. "พฤกษาฆาตกรรม...การปรับตัวของพืชกินแมลง" BRT Magazine. ฉบับที่ 26 (ธ.ค. 2551) : 26-27.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป