หญ้าทะเลหรือ Seagrass มีราก ใบ ลำต้นใต้ดินเหมือนหญ้าที่พบเห็นทั่วๆ ไปแต่มีวงชีวิตทั้งหมดอยู่ใต้ทะเล คือ มีการสืบพันธุ์และเจริญเติบโตอยู่ใต้ท้องทะเล โดยหญ้าทะเลมีความสำคัญด้วยเป็นแหล่งอาหารที่โปรดปรานของสิ่งมีชีวิตในทะเลเช่น พะยูน และเต่าทะเล และยังเป็นแหล่งซ่อนตัวและแหล่งที่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด ถึงแม้เกาะท่าไร่จะเป็นเกาะเล็กๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่พบหญ้าทะเลถึง 4 ชนิด คือ หญ้าชะเงาใบยาว (Enhalus acoroides) หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii) หญ้าเขียวใบแฉก (Halodule uninervis) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) โดยแนวหญ้าทะเลของเกาะท่าไร่จะขนานไปตามชายฝั่งของเกาะและไม่กว้างใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ

ที่มา : "หญ้าทะเล ป่าใต้ทะเลที่เกาะท่าไร่" BRT Newsletter. ฉบับที่ 19 (ส.ค. 2549) : 16.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป