ส้มกุ้งหรือสันดานหิน เป็นพืชล้มลุกในวงศ์ Begoniaceae หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ บีโกเนีย พบได้ในทุกภาคของประเทศ ในเกือบทุกสังคมพืช ในรอบ 1 ปี พบได้ 1 ครั้ง ในช่วงหน้าฝน ขึ้นได้ทั้งบนดิน หิน และหรือตามลำต้นของต้นไม้ ส่วนใหญ่พบในที่มีความชื้นสูงและในที่มีร่มเงามาก หรือบางชนิดพบในที่เปิดโล่งมีแสงมากแต่มีความชื้นสูง

ในประเทศไทยพบมีความสูงตั้งแต่ 5-10 ซม. จนสูงได้ถึง 2 เมตร ใบมีรูปร่างหลายแบบและมีสีสันแตกต่างกันออกไป แม้กระทั่งในชนิดเดียวกันเกิดขึ้นในกลุ่มประชากรเดียวกัน ใบยังมีสีสันต่างกัน เช่น Begonia integrifolia Dalzell

ที่มา : ธรรมรัตน์ พุทธไทย. "ส้มกุ้งใบหลากสี" BRT Magazine. ฉบับที่ 26 (ธ.ค. 2551) : 18.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป