เอื้องสีตองเป็นกล้วยไม้ดินที่สามารถสร้างอาหารเอง พบขึ้นตามทุ่งหญ้า เจริญได้ดีในสภาพพื้นที่ที่มีช่วงความแห้งแล้งยาวนาน ปริมาณน้ำฝนต่ำและเกิดไฟป่าทุกปี เนื่องจากมีหัวฝังอยู่ใต้ดินทำหน้าที่เก็บน้ำและสะสมอาหาร สามารถขาดน้ำติดต่อกันเป็นเวลานานหลายเดือน นอกจากนี้ยังมีการปรับตัวให้เข้ากับฤดูกาลโดยแบ่งระหว่างช่วงเจริญเติบโตและช่วงการพักตัว

ถ้าใครอยากเห็นเอื้องสีตองเป็นอย่างไร สามารถตามดูได้ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ สภาพพื้นที่ส่วนมากเป็นสังคมพืชแบบทุ่งหญ้า จึงเป็นพื้นที่ที่มีช่วงความแห้งแล้งที่ยาวนาน ปริมาณน้ำฝนต่ำ และเกิดไฟป่าทุกปี พรรณไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ต้องทนต่อความแห้งแล้ง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเช่นนี้ได้

ที่มา : อ้อพร เผือกคล้าย. "การอยู่รอดของ "เอื้องสีตอง"" BRT Magazine. ฉบับที่ 26 (ธ.ค. 2551) : 21.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป