ก่อนหน้านี้ได้กล่าวว่าสาหร่ายทะเลมีประโยชน์อย่างมาก เช่น สาหร่ายทุ่น และสาหร่ายใบมะกรูด แต่มีสาหร่ายทะเลอยู่ชนิดหนึ่งเป็นผู้รุกรานที่สร้างปัญหาในหลายพื้นที่ทั่วโลก สาหร่ายชนิดนี้ได้แก่ สาหร่ายกระบอง

สาหร่ายกระบอง (Turbinaria decurrens) เป็นสาหร่ายสีน้ำตาล มีใบคล้ายรูปหัวใจวางซ้อนกัน ที่ได้ชื่อว่าสาหร่ายกระบองเนื่องจากมีลักษณะต้นตั้งตรงคล้ายกระบอง มีโครงสร้างลำต้นที่แข็ง ทำให้สามารถทนต่อคลื่นและสัตว์กินพืชได้ดี เจริญเติบโตบนปะการัง ที่เป็นสาเหตุของปัญหาในหลายพื้นที่ทั่วโลก เนื่องจากเมื่อปะการังอ่อนแอลงจะมีโอกาสให้สาหร่ายกระบองเจริญเติบโต มีที่ยึดเกาะได้มากขึ้น จนในที่สุดอาจทำให้ระบบนิเวศปะการังเสียสมดุล

ที่มา : อัญชนา ประเทพ และคณะ. "สาหร่ายทะเล" BRT Magazine. ฉบับที่ 26 (ธ.ค. 2551) : 4-11.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป