เราอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการมอบหญ้าไข่ปูแทนดอกกุหลาบเนื่องจากในภาษาอังกฤษเรียกพืชสกุลนี้ว่า Lovegrass ซึ่งคือ หญ้าแห่งความรักและสามารถพบหญ้าชนิดนี้ได้ตามสองข้างถนนที่เดินทางไปต่างจังหวัดมีสีชมพูสวยงาม ในประเทศไทยมีพืชสกุลนี้ 35 ชนิดส่วนใหญ่พบบริเวณพื้นดินปนทราย ที่โล่งแจ้ง ริมถนน สามารถขึ้นได้ดีในพื้นที่ที่ไม่อุดมสมบรูณ์

ที่มา : ประนอม  จันทรโณทัย. "หญ้าไข่ปู แห่งความรัก" BRT Magazine. ฉบับที่ 25 (พ.ย. 2551) : 18.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป