กลอยมีลักษณะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู่ในวงศ์ Dioscoreaceae เป็นอาหารที่โปรดปรานของชนพื้นเมืองหลายๆ เผ่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขตร้อน เช่น แอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสารพิษชื่อ Dioscorine ซึ่งเป็นสารกลุ่มอัลคาลอยด์มีผลทำให้เกิดอาการใจสั่น วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่ามัวและหัวใจเต้นเบา เมื่อหนูได้รับสารสกัดกลอยปริมาณมากพบว่าหนูตายได้ ดังนั้นก่อนนำกลอยมารับประทานต้องทำการกำจัดสารพิษก่อนโดยชนเผ่าต่างๆ จะมีวิธีกำจัดสารพิษที่แตกต่างกัน ซาไกมีวิธีกำจัดสารพิษออกจากกลอยชนิดต่างๆ โดยการเผาไฟให้สุกก่อนนำมารับประทาน แต่มีกลอยอยู่ชนิดหนึ่งชื่อ Dioscorea daunaea Prain & Burkill ซึ่งซาไกเรียกว่า มันสุนะ ซาไกต้องใช้วิธีการที่ยุ่งยากในการกำจัดสารพิษ คือ ต้องขูดกลอยให้เป็นแป้งเหนียวๆ แล้วนำไปปิ้งให้สุกก่อนนำมารับประทาน

ที่มา : เกศริน  มณีนูน และ พวงเพ็ญ  ศิริรักษ์. "กลอย (Dioscorea) พืชอาหารหลักของชนเผ่าซาไก" BRT Magazine. ฉบับที่ 25 (พ.ย. 2551) : 43-45.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป