ที่ผ่านมายุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เป็นพาหะสำคัญนำเชื้อโรคไข้เลือดออกมาสู่คน แต่ในปี 2551 มีรายงานพบว่ายุงลายสวน (Aedes albopictus) หรือยุงลายป่า ก็สามารถนำเชื้อโรคไข้เลือดออกได้

นอกจากนี้จากผลการศึกษาวิจัยในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงปี 2550-2551 พบว่ายุงลายสวน (Aedes albopictus) และยุงลายป่าทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ Aedes anandalei, Aedes desmotes, Aedes imitator, Aedes mediopuctatus สามารถนำโรคพยาธิเท้าช้าง และยังพบยุงลายสวนออกหากินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งต่างจากที่เคยรายงานว่า ออกหากินช่วงกลางวัน (06.00-18.00 น.) เท่านั้น

ที่มา : จินรภา โพธิกสิกร, ระพี บุญเปลื้อง, วิไล หนุนภักดี และสุภาวดี ราชมณี. ""ยุงลาย" ร้ายกว่าที่เคยคิด" BRT Magazine. ฉบับที่ 25 (พ.ย. 2551) : 21.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป