เห็ดทะเลสืบพันธุ์อย่างไร

เห็ดทะเลสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ โดยการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจะพบได้ทั่วไปจากการเลี้ยงในที่กักขัง ได้แก่ การแตกหน่อ การแบ่งตัว และการฉีกขาด ในขณะที่การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจะเกิดขึ้นตามฤดูกาลภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม

เห็ดทะเลมีความสำคัญในทางเศรษฐกิจอย่างไร

เนื่องจากเห็ดทะเลมีความทนทาน ปรับตัวได้ดี และมีความหลากหลายทั้งรูปร่างและสีสัน บางชนิดมีสีสดใส เช่น แดง เขียว ม่วง ส้ม นอกจากนี้ยังเป็นสัตว์ในกลุ่มปะการังที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535 จึงทำให้เห็ดทะเลถูกนำขึ้นมาจากทะเลเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นสินค้าในตลาดค้าสัตว์ทะเลสวยงาม และร้านค้าเหล่านี้ยังมีการนำเข้าเห็ดทะเลจากต่างประเทศมาขายในประเทศ โดยราคาเห็ดทะเลตามท้องตลาดจะมีราคาระหว่าง 20-3,000 บาท ต่อดอก หากขายเป็นก้อนจะมีราคาตั้งแต่ก้อนละ 200 บาท ขึ้นไป

ที่มา : บัญชา นิลเกิด. "เห็ดทะเล สิ่งมีชีวิตที่น้อยคนจะรู้จัก" BRT Magazine. ฉบับที่ 29 (ก.ย. 2554) : 32-33.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป