เห็ดทะเลมีแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไร

เห็ดทะเลอาศัยอยู่ตามแนวปะการัง โดยทั่วไปส่วนใหญ่พบในแนวปะการังน้ำตื้นของเขตร้อนทั่วโลก ตั้งแต่บริเวณชายฝั่งจนถึงทะเลลึก โดยพบหนาแน่นมากที่สุดบริเวณใกล้กับผิวน้ำที่ระดับความลึกน้อยกว่า 0.5 เมตร ถึงอย่างไรก็ตามอาจพบได้บางชนิดที่ระดับความลึก 65 เมตร

ชนิดของเห็ดทะเลจำแนกได้อย่างไร

จำแนกชนิดของเห็ดทะเลโดยการพิจารณาจากสัณฐาน ขนาดของโพลิบ รูปร่าง จำนวนของหนวดที่อยู่บนจานและหนวดที่อยู่ขอบจาน การพัฒนาของกล้ามเนื้อ การอยู่อาศัยแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม และแหล่งอาศัย

ที่มา : บัญชา นิลเกิด. "เห็ดทะเล สิ่งมีชีวิตที่น้อยคนจะรู้จัก" BRT Magazine. ฉบับที่ 29 (ก.ย. 2554) : 32-33.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป