เห็ดทะเลเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ใน Phylum Cnidaria, Subclass Hexacorallia, Order Coralimorpharia มีชื่อสามัญในภาษาอังกฤษหลายชื่อ เช่น Mushroom Anemone, Mushroom Coral, Coral-like Anemone และ Corallimorphs มีรูปร่างคล้ายดอกไม้ทะเล มีแผ่นปากกลม และมีฐานสำหรับยึดเกาะวัสดุอาศัย เช่น ก้อนหิน มีหนวดรอบปากสั้นกว่าดอกไม้ทะเล หรือบางชนิดอาจไม่มีหนวด

เห็ดทะเลกินอาหารอย่างไร

เห็ดทะเลจะอยู่ร่วมกันกับสาหร่าย zooxanthellae (symbiosis) เพื่อได้รับอาหารส่วนใหญ่จากสาหร่ายนี้ ซึ่งสร้างอาหารโดยอาศัยขบวนการสังเคราะห์แสง ถึงอย่างไรก็ตามเห็ดทะเลสามารถกินอาหารได้โดยตรง เช่น อาหารขนาดเล็ก หรือใช้เมือกบริเวณผิวตัวรวบรวมเศษอาหารและส่งไปยังปาก สำหรับเห็ดทะเลขนาดใหญ่สามารถจับเหยื่อขนาดเล็ก เช่น ลูกกุ้ง กินเป็นอาหาร

ที่มา : บัญชา นิลเกิด. "เห็ดทะเล สิ่งมีชีวิตที่น้อยคนจะรู้จัก" BRT Magazine. ฉบับที่ 29 (ก.ย. 2554) : 32-33.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป