เมื่อดูภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเชื้อราทั้งสองชนิดนี้ จะมองเห็นความแตกต่างได้ยาก เนื่องจากเมื่อดูผิวเผินจะเห็นเป็นภาพที่สวยงามเหมือนการแตกออกของดอกไม้ไฟ แต่ถ้าสังเกตให้ดีจะสามารถแยกเชื้อราทั้งสองชนิดนี้ได้ เนื่องจากมีรูปร่างและขนาดของสปอร์ที่แตกต่างกัน ชนิดหนึ่งมีรูปร่างของสปอร์เป็นทรงกระบอก ส่วนอีกชนิดหนึ่งสปอร์เป็นรูปทรงรี เชื้อราทั้งสองชนิดนี้คือเชื้อราสกุลลอริโอมัยเซส (Lauriomyces) ซึ่งใช้ความแตกต่างของรูปร่างสปอร์เป็นลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิด

เชื้อราชนิดที่มีรูปร่างสปอร์เป็นทรงกระบอกและมีความกว้าง 0.7-1.3 ไมโครเมตร ความยาว 7.5-10.5 ไมโครเมตร คือเชื้อราลอริโอมัยเซส ซัยลินดริคัส (Lauriomyces cylindricus) และเชื้อราที่มีรูปร่างสปอร์เป็นทรงรี มีความกว้าง 1.0-1.5 ไมโครเมตร ความยาว 2.5-3.5 ไมโครเมตร เป็นเชื้อราลอริโอมัยเซส เอลลิปติคัส (Lauriomyces ellipticus) เชื้อราทั้สองชนิดตั้งชื่อตามรูปร่างของสปอร์

เชื้อราสกุลลอริโอมัยเซส นี้สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ มีสปอร์เซลล์เดียว สปอร์เกิดต่อกันเป็นสายยาวบนส่วนปลายของก้านชูสปอร์ที่แตกแขนงรวมกันอยู่เป็นกระจุก

ที่มา : สายัณห์ สมฤทธิ์ผล. "สปอร์ของเชื้อราสองรูปนี้ต่างกันอย่างไร?" BRT Magazine. ฉบับที่ 25 (พ.ย. 2551) : 13.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป