ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว และ ศ. อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ นักวิจัยจากภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ได้ค้นพบผีเสื้อหนอนม้วนใบชนิดใหม่ของโลก ๒ ชนิด คือ Eucoenogenes bicucullus Pinkaew และ Eucoenogenes vaneeae Pinkaew ที่ทองผาภูมิตะวันตก จากการสำรวจพบว่า การใช้ไฟล่อแมลงบริเวณป่าทองผาภูมิตะวันตก สามารถดึงดูดผีเสื้อเข้าหาแสงไฟในแต่ละคืนนั้น มีปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสภาพพื้นที่นั้นๆ ด้วย เช่น ความแรงลม แสงสว่างจากดวงจันทร์ บริเวณหุบเขาจะพบผีเสื้อกลางคืนน้อยกว่าบริเวณยอดเขา เป็นต้น ผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Proceedings of the Entomological Society of Washington, 107 (4), 2005, pp. 869-882

ที่มา: BRT Newsletter ๒๐ (ตุลาคม ๒๕๔๙) : หน้า ๓๖

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป