ข้อมูลตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน (Global warming) เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2403 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น 0.3-0.6 องศาเซลเซียส ทำให้ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10-25 ซม. พ.ศ. 2500 ธารน้ำแข็งในอุทยานแห่งชาติเกลเซียร์ ในสหรัฐอเมริกา ละลายตัวหดหายไปถึง 70% ต่ิอด้วยช่วง พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา น้ำแข็งละลายถึง 40% ระดับน้ำทะเลที่อ่าวเซสซาฟีค ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา สูงขึ้น 1 ฟุต และคาดกันว่าภายในปี พ.ศ.2643 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงอีกประมาณ 2 องศาเซลเซียส

ขณะที่ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมา คือ
1.ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยของโลกอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 50 ซม. และผลจากอุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้น ก่อให้เกิดพายุ พายุเฮอร์ริเคน คลื่นยักษ์บริเวณชายฝั่ง และน้ำท่วมฉับพลัน
2.ปริมาณน้ำท่าเปลี่ยนแปลงไป จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ไอน้ำในอากาศรวมตัวกันมากขึ้น
3.เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา
4.ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ถิ่นที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไป ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
5.ผลกระทบต่อมนุษย์ คือ ขาดแคลนอาหาร และเกิดโรคระบาด เพราะอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

จากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนำไปสู่การลงนามรับรองกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ที่ประชุม สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ณ กรุงริโอ เดอจาไนโร ประเทศบราซิล

เป้าหมายสำคัญของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ คือ การรักษาระดับความหนาแน่นของก๊าซเรือนกระจก สำหรับประเทศไทยหนึ่งในประเทศที่ได้ร่วมลงนาม ได้จัดทำรายงานแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พบว่ามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 71% ก๊าซมีเทน และก๊าซไนตรัสออกไซด์ 23% และ 6% ตามลำดับ

สำหรับแนวทางการป้องกัน คือ
1.ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และหันมาใช้พลังงานทดแทน โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบันและอนาคต
2.ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือแนวทางปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดปัญหา
3.ดำเนินกิจกรรม โดยตั้งเป้าหมายเพื่อควบคุมการปล่อบก๊าซ และแก้ไขผลกระทบ
4.ปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่ต้นไม้

ที่มา : อัษฎาพร ไกรพานนท์. "ภาวะโลกร้อน : รุนแรงกว่าที่คิด" นวัตกรรม. 1, 3 (ก.ย. 2543) 10-11.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป