ก๊าซชนิดหนึ่งที่หากการปล่อยออกมาในปริมาณมากจะเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก และภาวะโลกร้อน คือ ก๊าซมีเทน ก๊าซที่เกิดขึ้นจากขยะอินทรีย์ที่บูดเน่าทับถมกัน ซึ่งหากนำไปฝั่งกลบก็จะปล่อยก๊าซมีเทน

แต่ขยะอินทรีย์ที่ว่ามานี้คืออาหารชั้นดีและเป็นเมนูสุดโปรดสำหรับไส้เดือนดิน โดยไส้เดือนดินสีแดงหลายสายพันธุ์มีความสามารถในการย่อยอินทรียวัตถุได้อย่างรวดเร็ว โดยไส้เดือนดิน สายพันธุ์ขี้ตาแร่ สามารถย่อยขยะอินทรีย์ได้รวดเร็ว คือ 5-7 วัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จึงเป็นที่ต้องการสำหรับแวดวงเกษตรกร รวมถึงผู้ที่ใส่ใจกับปัญหาการจัดการขยะ ด้วยการเลี้ยงไส้เดือนดินสีแดงเหล่านี้เพื่อใช้ย่อยขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน ที่อุดมด้วยธาตุอาหารเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งการปล่อยให้ไส้เดือนดินชอนไชในชั้นดินก็ยังเป็นการช่วยพรวนดิน ให้ดินร่วนซุยเหมาะแก่การเพาะปลูก

นอกจากนี้ไส้เดือนดินยังเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเครื่องมือชี้วัดการปนเปื้อนของสารพิษในดินได้อีกด้วย เพราะไส้เดือนดินมีไขมันที่สามารถดูดซับสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชบางชนิด จึงสามารถนำมันมาวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในดินได้


ที่มา : เกศินี จิรวณิชชากร. "ไส้เดือนสีแดง สายพันธุ์ขี้ตาแร่ (Perionyx Excavatus)" สารคดี. 25, 289 (มี.ค. 2552) : 21.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป