ลิ้นกู้ อีกชื่อคือ หญ้าเคียว (Polygonum paleaceum Wall. ex Hook.f.) เป็นสมาชิกของพืชวงศ์ผักไผ่น้ำ (Polygonaceae) ที่พบในประเทศประมาณ 7 สกุล 33 ชนิด พืชในวงศ์นี้หลายชนิดนำมาใช้เป็นสมุนไพรและรับประทานเป็นผัก

ลิ้นกู้มีลักษณะที่สำคัญคือ มีลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า ใบเป็นกระจุกแบบกุหลาบซ้อน ก้านช่อดอกโดดและมีกลีบดอกสีขาวหรือสีขาวแกมชมพู ช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายนจะออกดอก มีการกระจายพันธุ์เฉพาะบริเวณป่าสนหรือป่าสนผสมเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 800 ถึง 1300 เมตร ในประเทศไทยพบพืชชนิดนี้เฉพาะในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ต่อมาเนื่องจากถิ่นอาศัยหลายพื้นที่ถูกทำลายเป็นจำนวนมาก จึงพบแต่ในเขตอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา : ประนอม จันทรโณทัย. "ลิ้นกู้...พืชใกล้สูญพันธุ์" BRT Magazine. ฉบับที่ 28 (เม.ย.-ก.ย. 2553) : 28.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป