จากน้ำทะเลที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับการดำรงชีวิตและการสืบสายพันธุ์ของสัตว์น้ำอย่างแมงกะพรุน ทำให้ปริมาณแมงกะพรุนเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการทดสอบสภาพน้ำในทะเลดำ พบว่าปริมาณสิ่งมีชีวิตต่อหน่วยพื้นที่ในตัวอย่างน้ำที่ได้เก็บมานั้น 90% เป็นแมงกะพรุน ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพในท้องทะเลแล้ว ยังส่งผลย้อนกลับมายังชาวประมงที่ออกเรือหากุ้ง หอย ปูและปลา

ที่มา : เกศินี จิรวณิชชากร. "ถึงคราวแมงกะพรุน" สารคดี. 25, 292 (มิ.ย. 2552) : 26.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป