ตะพาบม่านลาย (Chitra chitra Nutphand, 1986) เป็น 1 ใน 6 ชนิดของพันธุ์ตะพาบพื้นเมืองของไทย เป็นตะพาบพันธุ์ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนักมากกว่า 200 กิโลกรัม มีชื่อเรียกท้องถิ่น เช่น กริวลาย กราวด่าง ม่อมลาย และมั่นลาย มีลักษณะเด่นคือ สีของลำตัวเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อม ตั้งแต่สีน้ำตาลเหลืองจนถึงสีน้ำตาลออกม่วง กระดองหลังแบนและเรียบ มีลายคล้ายลายพรางที่เป็นลักษณะเฉพาะของตะพาบแต่ละตัว ในประเทศไทยพบตะพาบม่านลายที่ลุ่มน้ำแม่กลองและแม่น้ำปิง

ตะพาบม่านลายได้รับการจัดให้อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง เนื่องจากในปี พ.ศ. 2553 มีรายงานประชากรของตะพาบม่านลายลดลงอย่างมาก ด้วยถูกจับเพื่อเป็นอาหารและขายเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง และการขยายของชุมชนทำให้ถิ่นที่อยู่อาศัยของตะพาบถูกบุกรุก ถึงอย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2545 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี ประสบผลสำเร็จในการเพาะพันธุ์ตะพาบม่านลายเป็นครั้งแรกของโลก จึงทำให้สามารถอนุรักษ์พันธุ์ตะพาบม่านลายให้คงอยู่ต่อไป

ที่มา : วชิระ กิติมศักดิ์. "ตะพาบม่านลาย...สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์" BRT Magazine. ฉบับที่ 28 (เม.ย.-ก.ย. 2553) : 31.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป