จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ที่ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายมากขึ้นทำให้เกิดหมีพันทาง หรือหมีโกรลาร์ (Grolar Bear) หรืออีกชื่อหนึ่งคือหมีพริซลี (Prizzly Bear) ซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ระหว่างหมีกรีซลี กับ หมีขั้วโลก ซึ่งตามปกติธรรมชาตินั้นหมีขั้วโลกจะอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่น้ำแข็งขั้วโลก ต่างจากหมีกรีซลี ที่อาศัยบนพื้นดิน แต่เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกเพิ่มส่งผลให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายมากขึ้น ทำให้ถิ่นที่อยู่ของหมีทั้ง 2 สายพันธุ์มาพบกัน จนเกิดเป็นหมีโกรลาร์ หรือหมีพริซลี ซึ่งมีสีขาวครีม กรงเล็บยาว หลังค่อม มีรอยดำรอบดวงตา จมูก และหลัง ซึ่งพบโดยนักล่าหมีขั้วโลก บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคนาดา ในปี 2006

ที่มา : เกศินี จิรวณิชชากร. "หมีพันทาง หมีโกรลาร์ & หมีพริซลี (Grolar Bear & Prizzly Bear : Ursid Hybrid)" สารคดี. 25, 292 (มิ.ย. 2552) : 24.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป