ผึ้งมิ้ม (Apis florea Fabricius, 1787) เป็นผึ้งขนาดเล็ก มีลำตัวยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ทำรังตามกิ่งไม้ในบริเวณต่างๆ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร เมื่อผึ้งชนิดนี้ต้องการอพยพไปยังที่ใหม่ จะมีผึ้งสำรวจออกไปหาแหล่งสร้างรังใหม่ เมื่อหาแหล่งสร้างรังใหม่ได้แล้ว ผึ้งสำรวจจะพาประชากรผึ้งและนางพญาไปยังตำแหน่งนั้น โดยการบอกตำแหน่งใหม่จะใช้วิธีการเต้นบอกทิศทางเหมือนกับการเต้นบอกทิศทางของแหล่งอาหาร คือถ้าพบแหล่งสร้างรังใหม่อยู่ในระยะไม่เกิน 100 เมตร จะเต้นรำแบบวงกลม (round dance) และถ้าพบแหล่งสร้างรังใหม่อยู่ไกลกว่า 100 เมตร จะเต้นแบบส่ายท้อง (tail wagging dance)

ผึ้งมิ้มอาจหยุดพักระหว่างทางก่อนจะถึงยังบริเวณที่จะสร้างรังใหม่ โดยประชากรผึ้งทั้งหมดจะเกาะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม มีลักษณะรูปร่างคล้ายหอยโข่ง จึงมีชื่อเรียกตามชาวบ้านว่ารังผึ้งหอยโข่ง

ที่มา : ธัชคณิน จงจิตวิมล. "รังผึ้งหอยโข่ง" BRT Magazine. ฉบับที่ 28 (เม.ย.-ก.ย. 2553) : 30.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป