เป็นความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อ Asian Speech Translation Advanced Research Consortium (A-STAR) ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 8 ประเภท ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย และสิงคโปร์ สามารถแปลเสียงพูดได้ถึง 9 ภาษา (ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม มาเลย์ อินโดนีเซีย ฮินดี และอังกฤษ) โดยระบบจะทำหน้าที่แปลเสียงจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งให้โดยอัตโนมัติ มีความแม่นยำในการแปลอยู่ที่ประมาณ 40% ผู้ใช้งานสามารถใช้งานบนอุปกรณ์แบบพกพา เช่น VAIO ทำให้สามารถใช้บริการล่ามแปลภาษาได้ในทุกที่ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และยังสามารถเชื่อมต่อผู้ใช้ได้สูงสุดถึง 4 สายพร้อมกัน ระบบนี้รองรับข้อความที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 20,000 ข้อความ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารข้ามภาษาภาคธุรกิจต่างๆ และเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนภาษาอีกด้วย

บรรณานุกรม: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. รายงานประจำปี 2552 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. ปทุมธานี : ศูนย์, 2553.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป