จากหนังสือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2557 : 33-56) ได้หยิบยกตัวอย่าง งานวิจัยและพัฒนา ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่นำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยสรุปมีดังนี้  (อ่านรายละเอียดทั้งหมด)

ตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนาที่นำมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน


1. ตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม

1.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด (SRDC))

1.2 ระบบวางแผนอัตโนมัติสำหรับการบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

1.3 เครื่องขันสกรูอัตโนมัติสำหรับการประกอบแผ่นวงจรฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์จำกัด)

1.4 ผิวเคลือบฉนวนความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

2. ตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม


2.1 กรรมวิธีการแยกเนื้อออกจากตะกอนน้ำยางธรรมชาติที่สามารถช่วยลดปริมาณใช้สารเคมีและปริมาณการใช้น้ำในโรงงาน และผลงานวิจัยกรรมวิธีการแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์ออกจากตะกอนน้ำยางธรรมชาติ (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด บริษัท อินเตอร์ รับเบอร์ ลาเท็คซ จำกด บริษัท ไทยอิสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด และบริษัท เอ็น วาย รับเบอร์ จำกัด)

2.2 เม็ดพลาสติกเข้มข้น (Masterbatch หรือ Compound) และกระบวนการขึ้นรูปเพื่อการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด Active ที่มีคุณสมบัติในการยืดอายุผักสดและผลไม้สดเพื่อการขยายผลในเชิงพาณิชย์ (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ บริษัท นารายณ์แพค จำกัด)

2.3 เทคโนโลยีชุดตรวจไวรัส IHHNV ในกุ้งโดยใช้เทคนิค LAMP ร่วมกับการแปรผลด้วยเทคนิค LFD โดยใช้ไพรเมอร์ 6 ตัว ที่จำเพาะต่อจีโนมของไวรัส IHHNV 8 ตำแหน่ง (พัฒนาโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด)

2.4 เทคโนโลยีชุดตรวจไวรัส YHV โดยใช้เทคนิค LAMP ร่วมกับการแปรผลด้วยเทคนิคการตกตะกอนอนุภาคทองคำโดยใช้ไพรเมอร์ 3 คู่ ที่จำเพาะต่อจีโนมของไวรัส YHV 8 ตำแหน่ง (พัฒนาโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด)

2.5 การพัฒนาวิธีการตรวจแบคทีเรียสาเหตุกุ้งตายด่วน (หน่วยงานที่รับผิชอบ คือ หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยของประเทศไต้หวัน ; หน่วยงานที่รับการถ่ายทอด คือ เกษตรกร และผู้ประกอบการทั่วไป)

2.6 ข้าวเจ้าพันธุ์ กข51 ข้าวเหนียวพันธุ์ กข18 และข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 ต้นเตี้ยต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง (หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและกรมการข้าว ; หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ เกษตรกรในจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

2.7 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยที่อิงกับฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาการประยุกต์ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนงานนโยบายยุทธศาสตร์วิจัยข้าว (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))

2.8 ระบบอ่านค่าข้อมูลเซนเซอร์ไร้สายด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กระทรวงอุตสาหกรรม

2.9 การแปรรูปผักตบชวาให้เป็นวัสดุทางการเกษตร หรือสมาร์ทซอยล์ (Smart Soil) (พัฒนาโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ)

2.10 การผลิตข้าวอินทรีย์ได้มาตรฐาน (พัฒนาโดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 17 จังหวัดมหาสารคาม)

2.11 ต้นแบบเตาผลิตความร้อนและระบบลมร้อนสำหรับอบยางพาราแผ่นที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง (พัฒนาโดย ฝ่ายบริการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ กลุ่มเกษตรกรบ้านท้ายวัง และ บ้านเขาหมาก อ. เมือง จ. ตราด และกลุ่มพัฒนายางในชุมชน จ. สุราษฎร์ธานี จ. พัทลุง จ. ชุมพร จ. นครศรีธรรมราช จ. น่าน และภาคเอกชน ใน จ. นครพนม จ. ร้อยเอ็ด)

2.12 โรงเรือนคัดเลือแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการหลวงปางดะ โครงการหลวงแม่สาใหม่ โครงการหลวงห้วยลึก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ และเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสาน ชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี และชุมชนศรีษะอโศก จังหวัดศรีสะเกษ)

2.13 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวโพด ข้าวเหนียว ข้าวก่า (พัฒนาโดย ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ เกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดน่าน เลย สกลนคร อุบลราชธานี และสุรินทร์)

2.14 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผลิตผลสด พริก มะเขือเทศ โดยการแจกเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร (พัฒนาโดย ฝ่ายบริการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ เกษตรกรมเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดน่าน เลย สกลนคร อุบลราชธานี และสุรินทร์)

2.15 กระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มแบบแยกกะลาเม็ดในโดยไม่ใช้ไอน้ำ (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ บริษัท สยาม ดุท เคพีเอ็น ไมนิง อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ทีพีเอส แมททีเรียล จำกัด)

2.16 ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช : ราบิวเวอเรีย Beauveria bassiana BCC 2660 (พัฒนาโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ; หน่วยงานที่รับการถ่ายทอด คือ เกษตรกรในจังหวัด นครราชสีมา กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา)

ตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนาที่นำมาใช้พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

1. ตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

1.1 ระบบติดตามอุณหภูมิพร้อมสัญญาณเตือน (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คอ สภากาชาดไทย)

1.2 กระบวนการเตรียมน้ำยางข้นเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์จุกนมหลอกที่ปราศจาก Tetramethyl Thiuram Disulphide (TMTD) และผลงานวิจัยสูตรการเตรียมน้ำยางข้นเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์จุกนมหลอกที่ปราศจาก Tetramethyl Thiuram Disulphide (TMTD) (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ บริษัท ไทยเมต เบบี้โปรดักส์ จำกัด)

1.3 ซิลิโคนเจลเพื่อการรักษาแผลเป็นจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ; หน่วงานผู้รับถ่ายทอด คือ บริษัท ไทย วาโก้ จำกัด)

1.4 เครื่องยกผู้ป่่วย (Patient Lift) (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ นายอาคม พุ่มประดับ ราษฎรผู้พิการในอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา)

1.5 โครงการจัดทำคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพระดับจังหวัดและระบบเชื่อมโยงข้อมูลภายใน 5 จังหวัดนำร่องและส่วนกลาง (P-11-00960) (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับการถ่ายทอด คือ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

1.6 ยาต้นแบบ P218 สำหรับรักษาโรคมาลาเรีย (พัฒนาโดย หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ และสวิตเซอร์แลนด์)

1.7 นาโนอิมัลชันสำหรับไล่ยุงที่มีสารสมุนไพรชนิดน้ำมันตะไคร้หอม น้ำมันแมงลัก และน้ำมันหญ้าแฝก (พัฒนาโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด)

1.8 การยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยจากการใช้ภาชนะหุงต้มเหล็กกล้าไร้สนิม (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ)

2. ตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต

2.1 ระบบรายางานข้อมูลในสถานการณ์ภัยพิบัติแบบอ้างอิงพิกัดทางภูมิศาสตร์ (TVIS Flood) (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) และบริษัทอินเตอร์เน็ตไทยแลนด์ (INET)

2.2 ระบบเครือข่ายตาจราจร - CCTV, ตรวจจับภาพเสีย, วิดีโอจราจร, ภาพจราจร (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่ได้รับประโยชน์จากต้นแบบระบบเครือข่ายตาจราจร ได้แก่ (1) ThaiPBS (2) Truelife (3) Bangkokmadam (4) Traffic+(Plus) (5) Batchageo (6) [email protected] (7) โปรแกรม Bangkok Traffic AE - Version Beta (8) โปรแกรม Traffic Police by DTAC (บน iOS) และ (9) โปรแกรม Traffroid (บน Android)

ตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนาที่นำมาใช้พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1. ตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการสงวนรักษา

1.1 การประเมินและขับเคลื่อนนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (พัฒนาโดย คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายวิจัยนโยบาย สวทช. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ)

1.2 การทดสอบการย่อยสลายพลาสติกโดยกระบวนการทางชีวภาพ (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ)

1.3 เทคโนโลยีการรักษาสภาพน้ำยางไร้แอมโมเนีย (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ สหกรณ์สวนยาง จังหวัดตรัง และวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่)

1.4 เครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอนาคต (DustDETEC) (พัฒนาโดย ฝ่ายบริการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช.)

1.5 การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูง (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ)

1.6 เครื่องจ่ายพลังงานไฟฟ้าเสริมจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด)

2. ตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน

2.1 เครื่องมือวัดสัญญาณแผ่นดินไหว (Digital Seismograph) (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน))

2.2 โปรแกรมวิเคราะห์สัญญาณคลื่นแผ่นดินไหว (Seismic wave analysis program) (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ; หน่วงานผู้รับถ่ายทอด คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

 

2.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ real time เพื่อการติดตามระบบนิเวศปะการังระยะยาว (กรณีศึกษา เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต) (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)

 

2.4 แผงวงจรสถานีวัดสภาพอากาศ (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ; หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด คือ บริษัท ไรส์ซิ่ง ซอร์ส แอนด์ ซัพพลายจำกัด)

 

2.5 สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคนิคการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ (Life Cycle Assessment : LCA) (พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ)

 

2.6 การพัฒนาสาหร่ายใบมะกรูดเพื่อช่วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (พัฒนาโดย ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช.)

 

รายการอ้างอิง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ฝ่ายวิจัยนโยบาย.  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2557.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป