ความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมาช้านาน ในยุคสมัยที่สังคมยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลายเรื่อง ความเชื่ออาจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเพื่อธำรงสังคมให้อยู่รอด แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป องค์ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัวมากขึ้น บางความเชื่อจึงถูกเปลี่ยนไปเป็นความจริงตามธรรมชาติ ไม่ใช่ผีสางเทวดาบันดาลอย่างที่เคยเข้าใจ หลายความเชื่อกลายเป็นอุปสรรคขวางกั้นการพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็นความเชื่อบางอย่างถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีความรู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อ และเลือกที่จะเชื่อได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้และนำพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

การสัมมนาเรื่อง มองความเชื่อ ผ่านศรัทธาและความจริง   วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09:00 - 12:30 น.  ห้องประชุม CC-306 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)  ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป