ภาคบริการสุขภาพทั่วโลกกำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัล ทำให้ต้องมีการปรับแนวคิดในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการสุขภาพให้ได้ประสิทธิผล การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์และสุขภาพตามมาตรฐานสากล เช่น HL7 จึงเป็นมิติที่สำคัญที่จะส่งเสริมพัฒนาและผลักดันมาตรฐานการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับและให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์และสุขภาพด้านข้อมูลการแพทย์ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ นักวิจัยที่สนใจ ได้เรียนรู้และใช้งาน HL7 v3 CDA สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพในประเทศไทย

 

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง มิติใหม่ในการใช้งาน HL7 v3 CDA สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพในประเทศไทย  วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09:00 - 16:30 น. ห้องประชุมบุษกร (NT-106) อาคารเนคเทค (NT) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป