การขนส่งผู้โดยสารด้วยระบบรางต้องอาศัยการพัฒนาวิธีการเข้าถึงระบบ (Accessibility) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ได้แก่ การพัฒนาผังเมือง และพื้นที่โดยรอบสถานี ในทำนองเดียวกันการขนส่งสินค้าด้วยระบบรางต้องกำหนดแผนการใช้ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่สามารถใช้ระบบรางในการขนส่งสินค้าได้สะดวก แม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายการลงทุนด้านการขนส่งระบบราง แต่สภาพความเป็นจริงคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ประเทศไทยมีกิจการรถไฟมานั้น เราไม่สามารถพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมให้อยู่ในระดับที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางต้องอาศัยการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนรถไฟมากกว่า 50% ของมูลค่าการลงทุน และเนื่องจากขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการเดินรถและการบำรุงรักษา จึงยังไม่สามารถบริหารจัดการด้านการเดินรถไฟอย่างมีประสิทธิภาพได้ ข้อเท็จเหล่าจริงนี้จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

 

การสัมมนาเรื่อง ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสำหรับรถไฟความเร็วสูง   วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09:00 - 16:30 น. ห้องประชุม BT-122 อาคารไบโอเทค (BT) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป